Regulamin

Zajęcia Indywidualne. Poniedziałki - Piątki od 8:00 do 16:00
08:00 - 16:00
pon.
26 lutego 2024
pole-dance-indywidualne-inspiral

Regulamin inSpiral

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.

2.Stronami umowy członkowskiej są: Klub inSpiral oraz osoba korzystająca z usług Klubu (zwana dalej Członkiem).

3.Klub inSpiral zobowiązuje się udostępnić członkom niniejszy regulamin w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nim przed przystąpieniem do zajęć (na stronie internetowej oraz w siedzibie klubu)

4.Uczestnictwo w zajęciach Klubu inSpiral Pole Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu i jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

5.Studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o tym Członków drogą mailową.

6.W zajęciach mogą brać udział przede wszystkim osoby pełnoletnie (niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców).

Członkowie mają prawo do fotografowania oraz nagrywania filmów na terenie całego studia oraz w trakcie zajęć. inSpiral będzie wdzięczny za oznaczeniem nas na zdjęciu/ filmie przypadku udostepnienia w mediach społecznościowych/innych mediach. 😉

II. Zapisy na zajęcia:

Zapisu na zajęcia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

– w siedzibie szkoły, al. Stanów Zjednoczonych 32 Warszawa

– pocztą elektroniczną

— poprzez zapisy online: https://inspiralpoledance.cms.efitness.com.pl

– telefonicznie

III. Płatności za zajęcia:

1.Płatności można dokonać:

– gotówką w recepcji studio

– przelewem na konto studia przed zajęciami

— przez system zapisów

2.Karnet może być opłacony najpóźniej w dniu pierwszych zajęć z karnetu.

IV. Zasady uczestnictwa w zajęciach Pole Dance:

1.Zabrania się korzystania z rur pod nieobecność instruktora.

2.Zabrania się jedzenia podczas zajęć (może grozić zadławieniem).

3.Członek Klubu powinien być asekurowany przez partnera treningowego lub instruktora klubowego oraz korzystać z materaca w sytuacji wykonywania nowych lub jeszcze nieopanowanych ćwiczeń.

4.W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).

5.Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno – obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.

6.Osoby trzecie nie znajdujące na liście uczestników zajęć mogą przebywać na sali treningowej w trakcie zajęć po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

7.Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach. Osoby do 6 miesięcy po porodzie powinny poinformować o tym instruktora.

8.Przed przystąpieniem do zajęć należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię.

9.Osoby korzystające z zajęć WOLNA SALA (trening bez instruktora) lub wynajmują salę bez nadzoru pracowników inSpiral – zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby te ćwiczą na własną odpowiedzialność i każdy wypadek jaki się zdarzy nie jest winą Studia i Studio nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności oraz klient nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub innych utrat na zdrowiu lub życiu. 

V. Odrabianie zajęć:

1.Klient posiadający karnet na KURS ma możliwość odrobienia nieobecności do tygodnia po skończonym kursie o ile zgłosił ją z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

2.Nieobecność można odrobić na zajęciach z innego kursu lub na zajęciach grupowych oferowanych przez Klub inSpiral.

3. W przypadku informacji o dopłacie, należy uiścić wymaganą dopłate, gdy nadrabiamy zajęcia kursowe w grupach otwartych. Przy nadrabianiu w innej grupie kursowej – nie jest wymagana dopłata.

4.Nieobecności nie przedłużają daty ważności karnetu.

5. Jeżeli klient nie zgłosi swojej nieobecności do 24h przed planowanymi zajęciami: 

 – Karty Partenrskie: Recepcja pobiera jego kaucje w wysokości 50zł za jedną nieobecność w przypadku zajęć tj. Pole Dance, Aerial Hoop oraz Exotic, a 40 zł dla Stretchingu.

– Aktywny Karnet : zostaje odbita jedna wizyta za jedną nieobecność.

– Brak Aktywnego Karnetu:  zostaje pobrana kaucja jw.

6. Każdy klient  zobowiązany jest wpłacić jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 100zł. Kaucja zwracana jest na życzenie klienta jeżeli wcześniej nie została pobrana przez recepcję z powodu nieobecności. Kaucję wpłacamy przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Kaucja jest możliwa do odebrania tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty (KP). Klient odbierający kaucję musi się stawić osobiście do studia. Czas na odebranie kaucji wynosi 90 dni od ostatniej wizyty na zajęciach. Przed odebraniem kaucji, należy skontaktować się ze szkołą, aby mieć przygotowaną odliczoną kwote do zwrotu.

VI. Karty Parterskie:

1. inSpiral akceptuje karty partnerskie (Fitprofit, Fitsport). Każdy klient z kartą Partnerską zobowiązany jest wpłacić jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 100zł. Kaucja zwracana jest na życzenie klienta jeżeli wcześniej nie została pobrana przez recepcję z powodu nieobecności. Kaucję wpłacamy przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Kaucja jest możliwa do odebrania tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty (KP). Klient odbierający kaucję musi się stawić osobiście do studia. Czas na odebranie kaucji wynosi 90 dni od ostatniej wizyty na zajęciach. Przed odebraniem kaucji, należy skontaktować się ze szkołą, aby mieć przygotowaną odliczoną kwote do zwrotu.

2 . Do kart partnerskich, obowiązują dopłaty członkowskie do kursów w wysokości 80zł/msc i umożliwia to również uczestnictwo na zajęciach otwartych z dopłatą. W przypadku uczęszczania na zajęcia bez konkretnego kursu, należy opłacić członkostwo 40 zł/msc. I umożliwia to obecność na dowolnej ilości zajęć przez miesiac, max raz dziennie, z dodatkową dopłatą przed zajęciami.

3. Klienci, którzy mają wpłaconą kaucję, a nie uczęszczali, nie uczęszczają lub nie będą uczęszczali na zajęcia lub kursy przez okres większy niż 90 dni od dnia ostatniej zarejestrowanej wizyty w studiu, ich kaucja została lub zostanie pobrana przez InSpiral.

4 .Klient podczas wizyty w studiu ma obowiązek odbić swoją kartę partnerską przed zajęciami. W przypadku nieobecności obsługi studia przy recepcji, należy na nią poczekać, zostawić karnet w widocznym miejscu dla kamery lub wrócić w późniejszej chwili na recepcje, nie później niż 15 minut od rozpoczęcia zajęć. W przypadku nie odbicia się, klient zostaję potraktowany jako nieobecny na zajęciach, a studio inSpiral pobiera jego kaucje.

VII. Kursy:

1.Zapisując się na kurs (8 godzin = 1 miesiąc zajęć) uczestnicy deklarują sie uczestniczyć w całym kursie.

2. W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość nadrobienia maksymalnie czterech nieobecności na innych zajęciach (otwartych (z dopłatą) lub w innym kursie) do tygodnia po skończonym kursie. Warunek dotyczy jedynie zgłoszonych nieobecności w odpowiednim czasie.

3. Najpóźniej do 24h przed zajęciami należy odwołać obecność za pomocą systemu zapisów lub poprzez wiadomość e-mail. W innym przypadku zostaje potrącona kaucja 50 zł ( przy nieaktywnym karnecie) lub odbite wejście, bez możliwości nadrobienia.

4.  Każdy klient zobowiązany jest wpłacić jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 100zł. Która będzie pobierana w sytuacji, gdy klient nie zjawi się na zajęciach, a jego karnet będzie podlegał innej grupie kursowej, lub gdy będzie on nieopłacony/ nieaktywny. W przypadku dwóch nieobecności, będzie ściągana pełna kaucja, a zapis na zajęcia będzie zablokowany do momentu opłaty zaległości lub kolejnej wizyty w szkole, w celu uniknięcia naliczania wyższej kwoty kaucji niż 100 zł. Kaucja zwracana jest na życzenie klienta, po kursie, jeżeli wcześniej nie została pobrana przez recepcję. Kaucję wpłacamy przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Kaucja jest możliwa do odebrania tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty (KP). Klient odbierający kaucję musi sięstawić osobiście do studia. Czas na odebranie kaucji wynosi 90 dni od ostatniej wizyty na zajęciach. Przed odebraniem kaucji, należy skontaktować się ze szkołą, aby mieć przygotowaną odliczoną kwote do zwrotu.

5. Przy KARNECIE INSPIRAL oferujemy promocyjne ceny na wejście na stretching za 30 zł, oraz wejście na aerial hoop, pole dance, exotic za 35zł.

6.  przy KARTACH PARTNERSKICH w przypadku nieobecności na kursie i nienadrobienia nieobecności. W karnecie online zostaje odjęte 40 zł z kaucji za każdą nieobecność. Jeżeli na kursie nie będzie się ponad 4 razy, automatycznie zostaje potrącona kaucja (1h=50zł) bez możliwości nadrobienia.

VIII. Odpowiedzialność stron:

1.Osoby biorące udział w zajęciach robią to na własną odpowiedzialność. inSpiral Studio nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

2.Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uczestniczenie w zajęciach (tańca, fitness, ćwiczeń gimnastycznych) oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i innych pomieszczeniach Klubu.

4.Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania do celów marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie klubu, w tym także zdjęcia i filmy utrwalające wizerunek członka.

5.W razie odwołania zajęć klub zobowiązuje się do poinformowania Członków za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6.W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora inSpiral ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.

7.inSpiral ma prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa.

X. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje orz wyjaśnienia związane ze szkoleniami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Studia inSpiral na wskazany adres e-mail: zapisy@inspiral.pl, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

2. Szkoła ma 10 dni na odpowiedź na w przypadku reklamacji lub wyjaśnień

XI. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych w ramach umowy zawartej ze studiem tańca inSpiral przy al. Stanów Zjednoczonyc 32 w Warszawie jest: Aleksandra Kolczyńska inSpiral.
 • Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 • Przekazane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług sprotowo-rekreacyjnych lub umowy cywilnoprawnej lub obrony roszczeń mogących powstać w związku ze świadczonymi usługami lub umową cywilnoprawną, wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez studio inSpiral w szczególności w celu  przesyłania danych osobowych w ramach podmiotów powiązanych ze studiem inSpiral do wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania, planowania i organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, świadczenia usług, wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty powiązane ze studiem inSpiral, świadczące usługi na rzecz studia inSpiral oraz podmioty współpracujące ze studiem inSpiral.
 • Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych ze studiem inSpiral poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe podane przez Panią /Pana są dobrowolne na podstawie zgody a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania niektórych świadczeń przez studio inSpiral na Pani / Pana rzecz.
 • Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się ze studiem inSpiral [zapisy@inspiral.pl, +48 533 244 014]

Płatności realizowane są przez Przelewy24

 • GDZIE JESTEŚMY?

Chodziłam na zajęcia PD do kilku szkół ale InSpiral zdecydowanie pozostawia wszystkie daleko w tyle! Szkoła bardzo dobrze wyposażona, piękne wnętrza i przede wszystkim InSpirujące instruktorki! POLECAM!!! :)
Joanna G.